Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V.

Plesmanweg 371 Beverwijk

Veiling

Omschrijving

Online executieveiling 16 april 2024 vanaf 10:00 uur van

Het registergoed
Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de flatwoning met balkon op de tweede verdieping en met berging gelegen op de begane grond, casu quo het souterrain, staande en gelegen aan de Plesmanweg 371 te Beverwijk, kadastraal bekend gemeente WIJK AAN ZEE EN DUIN, sectie B, nummer 11199-A-251, uitmakende het éénhonderd vier/zes duizend zevenhonderdvijfentwintigste (104/6725) aandeel in de gemeenschap bestaande uit het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente WIJK AAN ZEE EN DUIN, sectie B, nummer 11199-A-219;
uitmakende het één/derde (1/3) aandeel in de gemeenschap bestaande uit het (moeder) appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente WIJK AAN ZEE EN DUIN, sectie B, nummer 11199-A-2, uitmakende het achtduizend negenhonderd zevenenveertigste tienduizendste (8.947/10.000) aandeel in de gemeenschap bestaande uit drie flatgebouwen met naburige bedrijfspanden en bijbehorende grond gelegen aan de Plesmanweg, President Kennedyplein, Uiverhof, Pelikaanhof en de Wijkerbaan te Beverwijk; ten tijde van de splitsing van de eigendom in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente WIJK AAN ZEE EN DUIN, sectie B, nummers: 10858, groot negen are negentien centiare; 9595, groot één are één centiare; 10859, groot tien are zevenenzeventig centiare;
7170, groot vijf are dertig centiare;
10363, groot één are vijf centiare;
10727, groot veertien centiare;
9594, groot éénenvijftig centiare;
9596, groot zeventig centiare;
9597, groot achtentachtig centiare;
10860, groot tien are zesenzeventig centiare;
9601, groot één centiare;
9599, groot negenenzestig centiare;
7171, groot vijf are drieëntwintig centiare;
9598, groot één are tien centiare;
9600, groot één are twaalf centiare,

Inleiding
Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op 16 april 2024 vanaf 10:00 uur, online veiling via vastgoedveiling.nl, ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan Herman & Schuttevaer Notarissen N.V.

Aanvang veiling
Check vastgoedveiling.nl voor de aanvangstijd van de veiling. Het tijdstip kan tussentijds wijzigen.

Bezichtiging
Er wordt onderzocht om bezichtigingen te kunnen gaan houden.

Gebruik
Ten tijde van de inspectie heeft de directie-makelaar het appartement niet kunnen betreden. De directie-makelaar heeft niet kunnen constateren of het object ten tijde van de inspectie door de eigenaar in gebruik is, dan wel dat de woning door derde wordt bewoond.

Locatie
Scholen, stadsparken, openbaar vervoer en een gemoderniseerd winkelcentrum. Het is er allemaal. Het Beverwijkse centrum, het centrum van Heemskerk en op het heerlijke strand van Wijk aan Zee is binnen handbereik.

Bereikbaarheid
Op steenworpafstand is de bushalte die zowel via station Haarlem naar Schalkwijk rijdt, als naar het NS-Station van Castricum. Maar ook Beverwijk heeft haar eigen NS-Station. Dus met het openbaar vervoer is het appartement goed bereikbaar. Dit geldt overigens ook voor eigen ver voer. De A-9 is enkele minuten verwijderd en van daaruit is Haarlem, Amsterdam of Alkmaar prima te bereiken.

Indeling
De directie-makelaar heeft het appartement niet van binnen kunnen inspecteren.

Vermoedelijke indeling
Op de tweede verdieping gelegen 4-kamerappartement met 3 slaapkamers in een appartementencomplex met lift. De woonkamer met veel daglichtinval, het balkon is gelegen op het zuidoosten. Verder beschikt het appartement over 3 slaapkamers, een dichte keuken, badkamer en separaat toilet.
Berging in de onderbouw.

Woonoppervlakte
Circa 82 m² (bron: BAG-viewer).

Voorzieningen
In de woning zijn vermoedelijk voorzieningen aanwezig.

Bouwjaar
1964 (bron: BAG-viewer).

Bouwaard
Voor-, zij- en achtergevel metselwerk, kunststof kozijnen voorzien van dubbel glas en een plat dak met bitumen.

Milieu
Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien.

Ondergrondse tank
Voor zover aan verkoper bekend is zijn in het object geen ondergrondse tank(s) voor het opslaan van milieuonvriendelijke (vloei)stoffen aanwezig.

Bestemming
Het object heeft de bestemming wonen en berging.

Vereniging van Eigenaars
Volgens opgave van de administrateur van de vereniging van eigenaren bedragen de bijdragen tweehonderdtweeënveertig euro en dertien cent (EUR 242,13) per maand. De achterstallige bijdragen zijn voor het afgelopen en lopende boekjaar tevens voor rekening van de Koper en bedragen per achtentwintig februari tweeduizend vierentwintig tweeduizend zevenhonderdzesenzeventig euro en tweeëntwintig cent (EUR 2.776,22). Het aandeel in het reservefonds bedraagt: zevenduizend eenhonderdnegentien euro en eenennegentig cent (EUR 7.119,91).

Veiling
Openbare veiling executoriale verkoping, ex art. 3:268 BW
De openbare veiling vindt plaats op 16 april 2024 vanaf 10:00 uur, online (bij inzet en afslag) via vastgoedveiling.nl, ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.
Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (de “AVVE”), opgenomen in een notariële akte op vijf december tweeduizend zestien verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te ‘s-Hertogenbosch, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op vijf december tweeduizend zestien in register Hypotheken 4, deel 69567 nummer 129 en de bijzondere veilingvoorwaarden, welke (concept) voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris en gepubliceerd worden op: vastgoedveilingen.nl

Onderhandse bod
Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het geveilde uitbrengen. De bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare veiling (uiterlijk 1 april 2024 om 23:59 uur), schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de Veilingnotaris te worden Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. t.a.v. mevrouw B. de Groot, Jozef Israëlskade 48 1072 SB Amsterdam, of per email: bdegroot@herschut.nl
Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen, te vinden op veilingnotaris.nl en op vastgoedveiling.nl.
Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

Inzetpremie
De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de inzetsom en wordt in rekening gebracht bij de verkoper en komt ten laste van de opbrengst.

Gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich hierover uiterlijk op de zesde werkdag na de afslag voor 17:00 uur uitspreken.

Veilingkosten
De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op vastgoedveiling.nl en veilingnotaris.nl

Overdrachtsbelasting
Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

Garanties
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft. De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het “as is, where is” principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt.

Bijzonderheden
Verkoper beschikt niet over een energielabel of een daaraan gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen en zal daar ook voorafgaand aan de levering niet over beschikken. Koper aanvaardt dit gegeven en maakt geen aanspraak op verstrekking van één van voornoemde documenten.
Koper dient zichzelf ervan te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

Disclaimer
Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. is door de “Executant” aangesteld als haar exclusieve adviseur ten aanzien van de geplande (executoriale) verkoop van het onroerend goed (het “Vastgoed”). Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. is door de Executant geautoriseerd, uitsluitend in de capaciteit als adviseur van de Executant, om namens de Executant deze beknopte samenvatting (de “Samenvatting”) te verschaffen aan in aankoop van het Vastgoed geïnteresseerde partijen (de “Potentiële Kopers”) dit met als enige doelstelling om de Potentiële Kopers te assisteren in hun evaluatie van en nader onderzoek naar het Vastgoed en de Transactie. Deze Samenvatting behelst geen aanbod of uitnodiging van de Executant en/of Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. tot het aangaan van de Transactie of toezegging of aanbeveling om de Transactie tot stand te brengen. Potentiële Kopers worden beschouwd als professionele investeerders die geacht worden voldoende expertise en ervaring te hebben om de verschillende aspecten en risico’s van de Transactie te overzien en die waar nodig eigen adviseurs zullen inschakelen. Elke Potentiële Koper wordt aangeraden om onafhankelijk juridisch, financieel, fiscaal of ander noodzakelijk advies in te winnen. Alle kosten die Potentieel Kopers maken in verband met de onderzoek en evaluatie van de Transactie zijn voor rekening en risico van die Potentiële Kopers, tenzij anders overeengekomen.
De Samenvatting is opgesteld om Potentiële Kopers te informeren. De Samenvatting is geen compleet overzicht of opsomming van alle informatie die Potentiële Kopers willen hebben of nodig hebben om te beslissen of zij willen bieden op het Vastgoed. De Executant Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. en hun respectievelijke dochtermaatschappijen, de aan hen gelieerde ondernemingen, medewerkers en agenten sluiten expliciet enige aansprakelijkheid uit die wellicht zou kunnen voortkomen uit deze Samenvatting of enige andere in het kader van de Transactie verstrekte informatie (de “Informatie”) en eventuele fouten op omissies hierin. Specifiek wordt er door de Executant en/of Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. geen verklaring of garantie gegeven inzake de haalbaarheid of redelijkheid van enige in de Informatie opgenomen projectie, targets, schatting, vooruitzichten of financiële gegevens. Elke Potentiële Koper zal onafhankelijk het Vastgoed, de Transactie en de Informatie moeten onderzoeken en evalueren. Noch de Executant, noch Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. hebben een verplichting om additionele informatie te verstrekken, de Samenvatting en/of Informatie aan te passen of bij te werken of enige onjuistheden aan te geven of aan te passen die op enig moment mogen blijken.

Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. treedt met betrekking tot de Transactie op als exclusief adviseur van de Executant en zal derhalve andere partijen (onafhankelijk van of zij wel of niet de Samenvatting en/of Informatie hebben ontvangen) niet beschouwen als cliënt of opdrachtgever in relatie tot de Transactie.

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Koopprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
19 maart 2024
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg
Soort woonhuis
Appartement, bovenwoning
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1964

Oppervlakten en inhoud

Wonen
82 m²
Inhoud
222 m³

Indeling

Aantal kamers
3 kamers (2 slaapkamers)
Aantal badkamers
1 badkamer
Badkamervoorzieningen
Douche, wasmachineaansluiting, wastafel
Aantal woonlagen
1

Energie

Isolatie
Dubbel glas
Verwarming
Cv ketel
Warm water
Cv ketel

Kadastrale gegevens

Perceelnaam
Wijk aan Zee B 11199
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid
Openbaar parkeren
Bekijk alle kenmerken