Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V.

Zoelense Zandweg 5 Zoelen

Veiling

Omschrijving

Online executieveiling 5 december 2023 vanaf 11:00 uur van:

Registergoed
De (bedrijfs)woning met bijgebouwen, (onder)grond, erf, tuin, recreatieplas en verder toebehoren, plaatselijk bekend Zoelense Zandweg 5, 4011 LW Zoelen, kadastraal bekend gemeente Zoelen, sectie F, nummer 1243, groot eenhonderd eenenzestigduizend vijfhonderd tien vierkante meter (161.510 m2),

Inleiding
Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op 5 december 2023 vanaf 11:00 uur, online veiling via vastgoedveiling.nl, ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan Herman & Schuttevaer Notarissen N.V.

Aanvang veiling
Check vastgoedveiling.nl voor de aanvangstijd van de veiling. Het tijdstip kan tussentijds wijzigen.

Bezichtiging
Bezichtigingen niet mogelijk.

Gebruik
De directie-makelaar heeft kunnen constateren dat het object niet wordt bewoond door de eigenaar, danwel aan derde in gebruik is gegeven.

Locatie
Op korte afstand van de A15 en A2 staat dit woonhuis met het bijgebouw aan de oever van een voormalige zandwinning en grenzend aan de Linge. De woning staat als bedrijfswoning geregistreerd.

Bereikbaarheid
Met de auto is de rijksweg A-6 binnen enkele minuten te bereiken. Met de stadsbus van station Almere Centrum is het twaalf minuten reizen naar de dichtstbijzijnde halte Bouwmeesterbuurt Oost en acht minuten van station Almere Buiten met de stadsbus naar dezelfde halte

Indeling
Vermoedelijke indeling van de woning:

Begane grond:
entree, hal met fraaie trapopgang. Garderobe. Toilet met wandcloset en fonteintje, provisiekelder, doorloop naar de woonkamer met openslaande deuren naar achtergelegen tuin en een keuken. Vanuit de gang is er toegang tot het achtergelegen terrein en tuin. Naastgelegen studeerkamer heeft eveneens een deur naar buiten.

Verdieping:
ruime overloop, badkamer, aangrenzend de ouderslaapkamer, 2e en 3e slaapkamer aan de voorzijde. Vaste trap naar de 2e verdieping.

2e Verdieping/zolder: overloop met de mogelijkheid om een hobbyruimte te realiseren en/of ruimte voor 4e en 5e slaapkamer.

Vermoedelijke indeling van de aangebouwde garage:
De stenen garage met trap naar zolder met mogelijkheid om ook hier extra ruimte te realiseren.

Vermoedelijke indeling van de bijkeuken:
Buitenom bereikbare aangebouwde bijkeuken met de technische installaties, overige aansluitingen en berging.

Vermoedelijke indeling van de schuur:
Indeling: Kleedruimten, 2x een douche en 2x een toilet. Ontvangstruimte/receptie/kantine met doorloop naar achtergelegen berging/technische ruimte. Toegang tot een zolder die over de gehele oppervlakte van de schuur loopt.
(Bron: aanmelding 11 januari 2012 uit het NVM-uitwisselingssysteem)

Woonoppervlakte
Circa 248 m² (bron: BAG-viewer).

Voorzieningen
In de woning zijn voorzieningen aanwezig.

Bouwjaar
Circa 1950 (bron: BAG-viewer).

Bouwaard
Voor het woonhuis en het bijgebouw: voor-, zij- en achtergevel metselwerk. Houten kozijnen voorzien van gedeeltelijk dubbele beglazing en een pannen kap.

Milieu
Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien.

Ondergrondse tank
Voor zover aan verkoper bekend is zijn in het object geen ondergrondse tank(s) voor het opslaan van milieuonvriendelijke (vloei)stoffen aanwezig.

Bestemming
conform het vigerende bestemmingsplan “Buitengebied derde herziening” van de gemeente Buren, is enkelbestemming Recreatie – De Beldert.

Bijzonderheden
Verkoper beschikt niet over een energielabel of een daaraan gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen en zal daar ook voorafgaand aan de levering niet over beschikken. Koper aanvaardt dit gegeven en maakt geen aanspraak op verstrekking van één van voornoemde documenten. Koper dient zichzelf ervan te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.
Disclaimer

Veiling
Openbare veiling executoriale verkoping, ex art. 3:268 BW
De openbare veiling vindt plaats op 5 december 2023 vanaf 11:00 uur, online (bij inzet en afslag) via vastgoedveiling.nl, ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.
Deze openbare verkoop zal worden gehouden – voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken – onder de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 (“AVVI 2015”), vastgesteld door de stichting: Stichting tot bevordering van onafhankelijke veilingen met internetbieden, met zetel te Amsterdam en met adres: 1081 JJ Amsterdam, Amstelveenseweg 638, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 57252106 en opgenomen in een akte op eenendertig december tweeduizend veertien verleden voor mr. M.R.H. Krans, notaris te Rotterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op twee januari tweeduizend vijftien in register Hypotheken 4, deel 65530 nummer 153 en de bijzondere veilingvoorwaarden, welke (concept) voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris en gepubliceerd worden op: vastgoedveilingen.nl

Onderhandse bod
Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het geveilde uitbrengen. De bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare veiling (uiterlijk 20 november 2023 om 23:59 uur), schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de Veilingnotaris te worden Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. t.a.v. mevrouw B. de Groot, Jozef Israëlskade 48 1072 SB Amsterdam, of per email: bdegroot@herschut.nl
Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen, te vinden op veilingnotaris.nl en op vastgoedveiling.nl.
Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

Inzetpremie
De inzetpremie als bedoeld in artikel 7 lid 1 AVVI 2015 bedraagt een procent (1%) en wordt aan de koper in rekening gebracht.

Gunning
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVI 2015 eindigt de Termijn van Beraad vijf werkdagen na de dag van de Veilingperiode of zoveel eerder als de Verkoopster mocht hebben gegund.
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVI 2015 heeft Verkoopster het recht om te gunnen aan een andere bieder dan de hoogste bieder.

Veilingkosten
De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op vastgoedveiling.nl en veilingnotaris.nl

Overdrachtsbelasting
Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

Garanties
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft. De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het “as is, where is” principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt.

Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. is door de “Executant” aangesteld als haar exclusieve adviseur ten aanzien van de geplande (executoriale) verkoop van het onroerend goed (het “Vastgoed”). Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. is door de Executant geautoriseerd, uitsluitend in de capaciteit als adviseur van de Executant, om namens de Executant deze beknopte samenvatting (de “Samenvatting”) te verschaffen aan in aankoop van het Vastgoed geïnteresseerde partijen (de “Potentiële Kopers”) dit met als enige doelstelling om de Potentiële Kopers te assisteren in hun evaluatie van en nader onderzoek naar het Vastgoed en de Transactie. Deze Samenvatting behelst geen aanbod of uitnodiging van de Executant en/of Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. tot het aangaan van de Transactie of toezegging of aanbeveling om de Transactie tot stand te brengen. Potentiële Kopers worden beschouwd als professionele investeerders die geacht worden voldoende expertise en ervaring te hebben om de verschillende aspecten en risico’s van de Transactie te overzien en die waar nodig eigen adviseurs zullen inschakelen. Elke Potentiële Koper wordt aangeraden om onafhankelijk juridisch, financieel, fiscaal of ander noodzakelijk advies in te winnen. Alle kosten die Potentieel Kopers maken in verband met de onderzoek en evaluatie van de Transactie zijn voor rekening en risico van die Potentiële Kopers, tenzij anders overeengekomen.
De Samenvatting is opgesteld om Potentiële Kopers te informeren. De Samenvatting is geen compleet overzicht of opsomming van alle informatie die Potentiële Kopers willen hebben of nodig hebben om te beslissen of zij willen bieden op het Vastgoed. De Executant Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. en hun respectievelijke dochtermaatschappijen, de aan hen gelieerde ondernemingen, medewerkers en agenten sluiten expliciet enige aansprakelijkheid uit die wellicht zou kunnen voortkomen uit deze Samenvatting of enige andere in het kader van de Transactie verstrekte informatie (de “Informatie”) en eventuele fouten op omissies hierin. Specifiek wordt er door de Executant en/of Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. geen verklaring of garantie gegeven inzake de haalbaarheid of redelijkheid van enige in de Informatie opgenomen projectie, targets, schatting, vooruitzichten of financiële gegevens. Elke Potentiële Koper zal onafhankelijk het Vastgoed, de Transactie en de Informatie moeten onderzoeken en evalueren. Noch de Executant, noch Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. hebben een verplichting om additionele informatie te verstrekken, de Samenvatting en/of Informatie aan te passen of bij te werken of enige onjuistheden aan te geven of aan te passen die op enig moment mogen blijken.

Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. treedt met betrekking tot de Transactie op als exclusief adviseur van de Executant en zal derhalve andere partijen (onafhankelijk van of zij wel of niet de Samenvatting en/of Informatie hebben ontvangen) niet beschouwen als cliënt of opdrachtgever in relatie tot de Transactie.

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Koopprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
2 november 2023
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg
Soort woonhuis
Landhuis, vrijstaande woning
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1950
Ligging
Aan rustige weg, aan water, landelijk gelegen, open ligging, vrij uitzicht

Oppervlakten en inhoud

Wonen
248 m²
Perceel
161.510 m²
Inhoud
744 m³

Indeling

Aantal kamers
5 kamers (3 slaapkamers)
Aantal woonlagen
2

Energie

Isolatie
Geen isolatie

Kadastrale gegevens

Perceelnaam
Zoelen F 1243
Oppervlakte
161510 m²
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Perceel
ZLN01-F-1243

Buitenruimte

Tuin
Tuin rondom

Garage

Capaciteit
1 auto

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid
Op eigen terrein
Bekijk alle kenmerken