Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V.

Soderblomplaats 590 Rotterdam

Veiling

Omschrijving

Online executieveiling 23 april 2024 vanaf 12:00 uur van

Het registergoed
1. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Hillegersberg, sectie B, complexaanduiding 3234-A, appartementsindex 30, welk appartementsrecht omvat:
a. het 37/10.000e onverdeeld aandeel in de gehele gemeenschap van een perceel grond met flatgebouw bestaande uit 8 verdiepingen op bergingen, bevattende 64 vijfkamerwoningen (type D), 32 driekamerwoningen (type E), 48 tweekamerwoningen (type B), 32 tweekamerwoningen (type C), 8 driekamerwoningen (type A) en 184 bergingen op de begane grond, staande en gelegen te Rotterdam, plaatselijk bekend als Söderblomplaats 340 tot en met 706 (even nummers), ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend Hillegersberg, sectie B nummer 2807, groot drie en twintig aren negen en twintig centiaren; en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de tweekamerwoning (type B) met balkon en verder toebehoren, gelegen op de tweede verdieping, plaatselijk bekend als Söderblomplaats 590 te 3069 SR Rotterdam;

2. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Hillegersberg, sectie B, complexaanduiding 3234-A, appartementsindex 229, welk appartementsrecht omvat:
a. het 4/10.000e onverdeeld aandeel in de sub 1.a. omschreven gemeenschap;
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de berging, gelegen op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend als Söderblomplaats te Rotterdam, niet officieel genummerd;

Inleiding
Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op 23 april 2024 vanaf 12:00 uur, online veiling via vastgoedveiling.nl, ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan Herman & Schuttevaer Notarissen N.V.

Aanvang veiling
Check vastgoedveiling.nl voor de aanvangstijd van de veiling. Het tijdstip kan tussentijds wijzigen.

Bezichtiging
Er wordt onderzocht om bezichtigingen te kunnen gaan houden.

Gebruik
De directie-makelaar heeft niet kunnen constateren dat het object wordt bewoond door de eigenaar of een derde.

Locatie
Ommoord is de grootste wijk van Prins Alexander. De wijk bestaat uit meer dan 12.000 woningen en telt ruim 25.500 inwoners. In het westelijk en oostelijk deel is een winkelcentrum: de Binnenhof en de Hesseplaats. Iedere woensdag is er markt op de Hesseplaats. Ook voor de natuurliefhebber zijn er veel mogelijkheden want het appartement is gelegen nabij recreatiegebieden Ommoordseveld, Rottemeren en Zevenhuizerplas.

Bereikbaarheid
Ommoord beschikt over maar liefst 4 metrostations (Hesseplaats, Binnenhof, Romeynshof en Graskruid) en diverse bushaltes en aan de rand de aansluiting op NS treinstation Alexander. Met de auto bent u zo bij de A20 en de A16.

Indeling
Vermoedelijke indeling van het appartement:
Begane grond: Verzorgde afgesloten entree van het appartementencomplex met bellentableau en brievenbussen; hal met liftinstallatie, trappenhuis en toegang tot de bergingen.
2e verdieping: Entree appartement; hal; meterkast; woonkamer met toegang tot het balkon welke is voorzien van vrij zicht op een park; de woonkamer; gesloten keuken; badkamer met douche, wastafel, radiator en toilet en de slaapkamer.
Op de begane grond is een separate berging.

Woonoppervlakte
Circa 55 m² (bron: BAG-viewer).

Voorzieningen
In het appartement zijn voorzieningen aanwezig.

Bouwjaar
Circa 1972 (bron: BAG-viewer).

Bouwaard
Voor-, zij- en achtergevels voorzien van metselwerk, houten kozijnen met dubbel glas en bitumineuze dakbedekking.

Bestemming
Conform het vigerende bestemmingsplan genaamd Ommoord, is de bestemming wonen en berging.

Vereniging van Eigenaars
Volgens opgave van de administrateur van de vereniging van eigenaren bedragen de bijdragen € 276,25 per maand. De achterstallige bijdragen zijn voor het afgelopen en lopende boekjaar tevens voor rekening van de Koper en bedragen tot en met 31 mei 2024 € 4.567,01. Het aandeel in het reservefonds bedraagt: € 2.201,09.

Milieu
Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien.

Ondergrondse
Voor zover aan verkoper bekend is zijn in het object geen ondergrondse tank(s) voor het opslaan van milieuonvriendelijke (vloei)stoffen aanwezig.

Bijzonderheden
Verkoper beschikt niet over een energielabel of een daaraan gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen en zal daar ook voorafgaand aan de levering niet over beschikken. Koper aanvaardt dit gegeven en maakt geen aanspraak op verstrekking van één van voornoemde documenten. Koper dient zichzelf ervan te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

Veiling
Openbare veiling executoriale verkoping, ex art. 3:268 BW
De openbare veiling vindt plaats op 23 april 2024 vanaf 12:00 uur, online (bij inzet en afslag) via vastgoedveiling.nl, ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.
Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (de “AVVE”), opgenomen in een notariële akte op vijf december tweeduizend zestien verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te ‘s-Hertogenbosch, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op vijf december tweeduizend zestien in register Hypotheken 4, deel 69567 nummer 129 en de bijzondere veilingvoorwaarden, welke (concept) voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris en gepubliceerd worden op: vastgoedveilingen.nl

Onderhandse bod
Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het geveilde uitbrengen. De bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare veiling (uiterlijk 8 april 2024 om 23:59 uur), schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de Veilingnotaris te worden Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. t.a.v. de heer T. Bos, Jozef Israëlskade 48 1072 SB Amsterdam, of per email: tbos@herschut.nl
Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen, te vinden op veilingnotaris.nl en op vastgoedveiling.nl.
Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

Inzetpremie
De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de inzetsom en wordt in rekening gebracht bij de verkoper en komt ten laste van de opbrengst.

Gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich hierover uiterlijk op de zesde werkdag na de afslag voor 17:00 uur uitspreken.

Veilingkosten
De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op vastgoedveiling.nl en veilingnotaris.nl

Overdrachtsbelasting
Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

Garanties
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft. De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het “as is, where is” principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt.
?
Disclaimer
Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. is door de “Executant” aangesteld als haar exclusieve adviseur ten aanzien van de geplande (executoriale) verkoop van het onroerend goed (het “Vastgoed”). Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. is door de Executant geautoriseerd, uitsluitend in de capaciteit als adviseur van de Executant, om namens de Executant deze beknopte samenvatting (de “Samenvatting”) te verschaffen aan in aankoop van het Vastgoed geïnteresseerde partijen (de “Potentiële Kopers”) dit met als enige doelstelling om de Potentiële Kopers te assisteren in hun evaluatie van en nader onderzoek naar het Vastgoed en de Transactie. Deze Samenvatting behelst geen aanbod of uitnodiging van de Executant en/of Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. tot het aangaan van de Transactie of toezegging of aanbeveling om de Transactie tot stand te brengen. Potentiële Kopers worden beschouwd als professionele investeerders die geacht worden voldoende expertise en ervaring te hebben om de verschillende aspecten en risico’s van de Transactie te overzien en die waar nodig eigen adviseurs zullen inschakelen. Elke Potentiële Koper wordt aangeraden om onafhankelijk juridisch, financieel, fiscaal of ander noodzakelijk advies in te winnen. Alle kosten die Potentieel Kopers maken in verband met de onderzoek en evaluatie van de Transactie zijn voor rekening en risico van die Potentiële Kopers, tenzij anders overeengekomen.
De Samenvatting is opgesteld om Potentiële Kopers te informeren. De Samenvatting is geen compleet overzicht of opsomming van alle informatie die Potentiële Kopers willen hebben of nodig hebben om te beslissen of zij willen bieden op het Vastgoed. De Executant Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. en hun respectievelijke dochtermaatschappijen, de aan hen gelieerde ondernemingen, medewerkers en agenten sluiten expliciet enige aansprakelijkheid uit die wellicht zou kunnen voortkomen uit deze Samenvatting of enige andere in het kader van de Transactie verstrekte informatie (de “Informatie”) en eventuele fouten op omissies hierin. Specifiek wordt er door de Executant en/of Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. geen verklaring of garantie gegeven inzake de haalbaarheid of redelijkheid van enige in de Informatie opgenomen projectie, targets, schatting, vooruitzichten of financiële gegevens. Elke Potentiële Koper zal onafhankelijk het Vastgoed, de Transactie en de Informatie moeten onderzoeken en evalueren. Noch de Executant, noch Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. hebben een verplichting om additionele informatie te verstrekken, de Samenvatting en/of Informatie aan te passen of bij te werken of enige onjuistheden aan te geven of aan te passen die op enig moment mogen blijken.

Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. treedt met betrekking tot de Transactie op als exclusief adviseur van de Executant en zal derhalve andere partijen (onafhankelijk van of zij wel of niet de Samenvatting en/of Informatie hebben ontvangen) niet beschouwen als cliënt of opdrachtgever in relatie tot de Transactie.

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Koopprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
26 maart 2024
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg
Soort woonhuis
Appartement, bovenwoning
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1972

Oppervlakten en inhoud

Wonen
55 m²
Inhoud
165 m³

Indeling

Aantal kamers
2 kamers (1 slaapkamer)
Aantal badkamers
1 badkamer
Badkamervoorzieningen
Douche, toilet, wastafel
Aantal woonlagen
1

Energie

Verwarming
Blokverwarming

Kadastrale gegevens

Perceelnaam
Hillegersberg B 3234
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Perceel
HLG03-B-3234
Perceelnaam
Hillegersberg B 3234
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Perceel
HLG03-B-3234

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid
Openbaar parkeren
Bekijk alle kenmerken