Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V.

Roedensestraat 3 Horssen

Veiling

Omschrijving

Registergoed:
Een bedrijfswoning met kantoor en werkplaats, tuin, erf, (onder)grond en verder toebehoren, staande en gelegen te 6631 BE Horssen, Roedensestraat 3, kadastraal bekend gemeente Horssen, sectie G nummer 386, groot 27.550 m².

Inleiding:
Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op 21 februari 2023 vanaf 10:00 uur, online veiling via bva-auction.com, ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.

Aanvang veiling:
Check veilingnotaris.nl of bva-auctions.com voor de aanvangstijd van de veiling. Het tijdstip kan tussentijds wijzigen.

Bezichtiging:
Er zijn nog geen mogelijkheden om het object te bezichtigen.

Veiling:
Openbare veiling executoriale verkoping, ex art. 3:268 BW
De openbare veiling vindt plaats op 21 februari 2023 vanaf 10:00 uur, online (bij inzet en afslag) via bva-auctions.com, ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.
Deze openbare verkoop zal worden gehouden – voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken – onder de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 (“AVVI 2015”), vastgesteld door de stichting: Stichting tot bevordering van onafhankelijke veilingen met internetbieden, met zetel te Amsterdam en met adres: 1081 JJ Amsterdam, Amstelveenseweg 638, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 57252106 en opgenomen in een akte op eenendertig december tweeduizend veertien verleden voor mr. M.R.H. Krans, notaris te Rotterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op twee januari tweeduizend vijftien in register Hypotheken 4, deel 65530 nummer 153.

Onderhandse bod:
Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het geveilde uitbrengen. De bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare veiling (uiterlijk 6 februari 2023 om 23:59 uur), schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de veilingnotaris te worden Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. t.a.v. de heer T. Bos, Jozef Israëlskade 48 1072 SB Amsterdam, of per email: tbos@herschut.nl.
Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen, te vinden op veilingnotaris.nl en op bva-auctions.com.
Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

Inzetpremie:
De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de koopsom en wordt in rekening gebracht bij de koper.

Gunning:
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich hierover uiterlijk op de zesde werkdag na de afslag voor 17:00 uur uitspreken.

Veilingkosten:
De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op bva-auctions.com en veilingnotaris.nl

Overdrachtsbelasting:
Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

Garanties:
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft. De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het “as is, where is” principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt.

Gebruik:
Ten tijde van de inspectie heeft de directie-makelaar de woning niet kunnen betreden. Voor zover de directie-makelaar heeft kunnen constateren wordt het object door de eigenaar gebruikt.

Locatie:
De onroerende zaak is rustig gelegen in het buitengebied van Horssen. Het object is vanaf de openbare weg te bereiken middels een eigen oprijlaan met hekwerk aan gemetselde poeren. Primaire voorzieningen zijn in Horssen aanwezig. Voor de overige voorzieningen is men op Druten aangewezen.

Bereikbaarheid:
Het object is op circa 6 autominuten van knooppunt Ewijk (A50/A73) gelegen. Er is geen openbaar vervoer. Aan de openbare weg zijn geen parkeervoorzieningen, echter op eigen terrein zijn voldoende parkeermogelijkheden aanwezig.

Indeling bedrijfswoning:

Begane grond
woonkamer, woonkeuken, 3 slaapkamers en 2 badkamers.

1e verdieping
overloop en 3 slaapkamers met veel werkruimte.

Kantoor
Begane grond: entree, royale hal met vide, technische ruimte, 2 toiletgroepen met voorportaal, 3 kantoren en een kantine.
Eerste verdieping: overloop met archiefruimte v.v. cv-combiketel en mechanische ventilatie unit, 2 kantoorruimten.
Vliering: via vlizotrap bereikbare bergzolder.

Werkplaats
Begane grond: entree, hal met meterkast en toiletruimte v.v. wandcloset en fontein, werkplaats.
Eerste verdieping: vaste trap, bergzolder met cv-combiketel.

Gebruiksoppervlakte:
Bedrijfswoning
Circa 394 m² (bron: BAG-viewer).

Kantoorruimte (BVO)
Circa 335 m2 (bron: verkregen van derde, niet conform de NEN2580-norm opgemeten)

Werkplaats (BVO):
Circa 137 m2 (bron: verkregen van derde, niet conform de NEN2580-norm opgemeten)

Inhoud:
Circa 2.348 m³ (bron: NVM-archief).

Voorzieningen:
In de gebouwen zijn voorzieningen aanwezig.

Bouwjaar bedrijfswoning:
Circa 1880 (bron: BAG-viewer).

Kantoor:
Circa 2008 (bron: verkregen van derde)

Bouwaard bedrijfswoning:
Steens muren met later aangebracht binnen spouwblad, hardhouten ramen en kozijnen in het voorhuis en authentieke stalen ramen met enkel glas. Zadeldak met houten dakconstructie en combinatie van keramische vlakke muldenpan en rieten bedekking.

Kantoor:
Spouwmuurgevels in kalkzandsteen en buitenspouwblad gemetselde borstwering in baksteen met daarop gepotdekselde houten delen, hardhouten ramen en kozijnen v.v. isolerende beglazing, a-symetrisch zadeldak
bestaande uit stalen spanten en houten gordijnen v.v. prefab geïsoleerde dakplaten.

Werkplaats:
Spouwmuurgevels, hardhouten ramen en dakplaten

Milieu:
Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien.

Ondergrondse tank:
Voor zover aan verkoper bekend is zijn in het object geen ondergrondse tank(s) voor het opslaan van milieuonvriendelijke (vloei)stoffen aanwezig.

Bestemming:
Conform het vigerende bestemmingplan genaamd “Buitengebied Druten”, welke is vastgesteld op 24 maart 2016 is de bestemming “Bedrijf”. De bestemming “bedrijf” met de functieaanduiding ”specifieke vorm van bedrijf 19” geeft aan dat er in principe alleen bedrijven mogen worden gevestigd die passen binnen de omschrijving “ICT-dienstverlening”. Een ander bedrijf kan door de gemeente Druten alleen worden toegestaan door middel van een afwijking op het bestemmingsplan. Het risico voor het slagen van de bestemmingsplanwijziging is voor rekening van de koper.

Aanvang veiling
Check veilingnotaris.nl of bva-auctions.com voor de aanvangstijd van de veiling. Het tijdstip kan tussentijds wijzigen.

Bijzonderheden
Verkoper beschikt niet over een energielabel of een daaraan gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen en zal daar ook voorafgaand aan de levering niet over beschikken. Koper aanvaardt dit gegeven en maakt geen aanspraak op verstrekking van één van voornoemde documenten. Koper dient zichzelf ervan te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

Disclaimer
Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. is door de “Executant” aangesteld als haar exclusieve adviseur ten aanzien van de geplande (executoriale) verkoop van het onroerend goed (het “Vastgoed”). Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. is door de Executant geautoriseerd, uitsluitend in de capaciteit als adviseur van de Executant, om namens de Executant deze beknopte samenvatting (de “Samenvatting”) te verschaffen aan in aankoop van het Vastgoed geïnteresseerde partijen (de “Potentiële Kopers”) dit met als enige doelstelling om de Potentiële Kopers te assisteren in hun evaluatie van en nader onderzoek naar het Vastgoed en de Transactie. Deze Samenvatting behelst geen aanbod of uitnodiging van de Executant en/of Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. tot het aangaan van de Transactie of toezegging of aanbeveling om de Transactie tot stand te brengen. Potentiële Kopers worden beschouwd als professionele investeerders die geacht worden voldoende expertise en ervaring te hebben om de verschillende aspecten en risico’s van de Transactie te overzien en die waar nodig eigen adviseurs zullen inschakelen. Elke Potentiële Koper wordt aangeraden om onafhankelijk juridisch, financieel, fiscaal of ander noodzakelijk advies in te winnen. Alle kosten die Potentieel Kopers maken in verband met de onderzoek en evaluatie van de Transactie zijn voor rekening en risico van die Potentiële Kopers, tenzij anders overeengekomen.
De Samenvatting is opgesteld om Potentiële Kopers te informeren. De Samenvatting is geen compleet overzicht of opsomming van alle informatie die Potentiële Kopers willen hebben of nodig hebben om te beslissen of zij willen bieden op het Vastgoed. De Executant Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. en hun respectievelijke dochtermaatschappijen, de aan hen gelieerde ondernemingen, medewerkers en agenten sluiten expliciet enige aansprakelijkheid uit die wellicht zou kunnen voortkomen uit deze Samenvatting of enige andere in het kader van de Transactie verstrekte informatie (de “Informatie”) en eventuele fouten op omissies hierin. Specifiek wordt er door de Executant en/of Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. geen verklaring of garantie gegeven inzake de haalbaarheid of redelijkheid van enige in de Informatie opgenomen projectie, targets, schatting, vooruitzichten of financiële gegevens. Elke Potentiële Koper zal onafhankelijk het Vastgoed, de Transactie en de Informatie moeten onderzoeken en evalueren. Noch de Executant, noch Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. hebben een verplichting om additionele informatie te verstrekken, de Samenvatting en/of Informatie aan te passen of bij te werken of enige onjuistheden aan te geven of aan te passen die op enig moment mogen blijken.

Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. treedt met betrekking tot de Transactie op als exclusief adviseur van de Executant en zal derhalve andere partijen (onafhankelijk van of zij wel of niet de Samenvatting en/of Informatie hebben ontvangen) niet beschouwen als cliënt of opdrachtgever in relatie tot de Transactie.

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Aangeboden sinds
24 januari 2023
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg
Soort woonhuis
Woonboerderij, vrijstaande woning
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1880

Oppervlakten en inhoud

Wonen
394 m²
Perceel
27.550 m²
Inhoud
2.348 m³

Indeling

Aantal kamers
7 kamers (6 slaapkamers)
Aantal badkamers
3 badkamers
Badkamervoorzieningen
Bidet, douche, dubbele wastafel, ligbad, toilet, wastafel
Aantal woonlagen
2

Kadastrale gegevens

Perceelnaam
Horssen G 386
Oppervlakte
27550 m²
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Perceel
HSN02-G-386

Buitenruimte

Tuin
Tuin rondom

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid
Op eigen terrein
Bekijk alle kenmerken
Roedensestraat 3
Horssen
Veiling