Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V.

Harnzertrekwei 3 Dronryp

Veiling

Omschrijving

*WIJ HEBBEN GEEN VRAAG- OF RICHTRPIJS (bieden gaat vanaf €0,00)*

Registergoed
Het woonhuis met erf, grond en aanbehoren, staande en gelegen te 9035 AV Dronrijp, plaatselijk bekend Harnzertrekwei 3, kadastraal bekend gemeente Dronrijp, sectie E, nummer 129, groot 1085 m2.

Inleiding
Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op 22 juni 2023 vanaf 10:00, online veiling via bva-auction.com, ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan Hermans & Schuttevaer Notarissen.

Bezichtiging
Er zijn geen mogelijkheden de woning te bezichtigen.

Contact
Voor aanvullende informatie kunt u terecht op bva-auctions.com of neemt u contact op met:
Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V.
020 – 589 3010
info@khmakelaardij.nl
Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.
Dit dossier is in behandeling bij:
T. Bos
085 0810 892
tbos@herschut.nl

Veiling
Openbare veiling executoriale verkoping, ex art. 3:268 BW
De openbare veiling vindt plaats op 22 juni 2023 vanaf 10:00 uur, online (bij inzet en afslag) via bva-auctions.com, ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.
Op veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (de “AVVE”), opgenomen in een notariële akte op vijf december tweeduizend zestien verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te ‘s-Hertogenbosch, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op vijf december tweeduizend zestien in register Hypotheken 4, deel 69567 nummer 129 en de bijzondere veilingvoorwaarden, welke (concept) voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris en gepubliceerd worden op: bva-auctions.com en veilingnotaris.nl

Onderhandse bod
Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het geveilde uitbrengen. De bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare veiling (uiterlijk 7 juni 2023 om 23:59 uur), schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de veiling notaris te worden Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. t.a.v. de heer T. Bos, Jozef Israëlskade 48, 1072 SB Amsterdam, of per email: tbos@herschut.nl.
Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen, te vinden op veilingnotaris.nl en op bva-auctions.com. Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

Inzetpremie
De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de koopsom en wordt in rekening gebracht bij de verkoper en komt ten laste van de opbrengst.

Gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich hierover uiterlijk op de zesde werkdag na de afslag voor 17:00 uur uitspreken.

Veilingkosten
De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op bva-auctions.com en veilingnotaris.nl

Overdrachtsbelasting
Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

Garanties
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij ter zake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft. De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het “as is, where is” principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt.

Gebruik
Ten tijde van de inspectie heeft de directie-makelaar de woning niet kunnen betreden. De directie-makelaar heeft niet kunnen constateren of het object ten tijde van de inspectie door de eigenaar in gebruik is, dan wel dat de woning door derde wordt bewoond.

Locatie
De woning is gelegen in het westelijke deel van Dronrijp op het bedrijventerrein Dronrijp-West. Het geheel ligt nabij open vaarwater nabij het Van Harinxmakanaal aan de opvaart naar Dronrijp. In het centrum van Dronrijp zijn enkele voorzieningen gevestigd, zoals een bar, ijssalon, supermarkt, herenmodezaak en basisscholen. Het dorp heeft verder de beschikking over een huisarts- en een tandartsenpraktijk en een bibliotheek die tevens dienst doet als multifunctionele accommodatie.

Bereikbaarheid
Dronrijp is gelegen aan de Rijksweg A31 en het Van Harinxmakanaal, De A31 loopt vanaf de Afsluitdijk via Harlingen en Leeuwarden naar Drachten. Tussen Harlingen en Marssum (net voor Leeuwarden) is het een snelweg. Dronrijp beschikt over een spoorwegstation aan de spoorlijn Harlingen-Leeuwarden. Het station ligt in de buurtschap Hatsum, ten zuiden van de woonkern van het dorp Dronrijp, even ten noorden van Baijum. Vanaf Dronrijp rijden er bussen van en naar onder andere Leeuwarden, Harlingen en Franeker. Het station is 5km gelegen van de woning. De dichtstbijzijnde bushalte ligt op circa 200 meter.

Indeling
De directie-makelaar heeft de woning recent niet van binnen kunnen inspecteren. Het betreft hier een vermoedelijke indeling:
Begane grond: hal, toilet, woonkamer met open keuken en aanbouw, bijkeuken, garage;
1e Verdieping: overloop, 5 slaapkamers, badkamer met toilet, wastafel, bad en douche;
2e verdieping: zolderberging bereikbaar middels vlizotrap.

Woonoppervlakte
Circa 201 m² (bron: BAG-viewer).

Voorzieningen
In de woning zijn vermoedelijk voorzieningen aanwezig.

Bouwjaar
Circa 1998 (bron: BAG-viewer).

Bouwaard
Voor-, zij- en achtergevel metselwerk. Het dak is gedekt met pannen. De houten kozijnen zijn voorzien van dubbel glas.

Milieu
Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien.

Ondergrondse tank
Voor zover aan verkoper bekend is zijn in het object geen ondergrondse tank(s) voor het opslaan van milieuonvriendelijke (vloei)stoffen aanwezig.

Bestemming
De woning heeft de bestemming Bedrijventerrein. Het object kan alleen alleen als bedrijfswoning worden gebruikt en de gebruikersmogelijkheden zijn om deze reden beperkt. Vanuit de gemeente Waadhoeke wordt de navolgende omschrijving bij een bedrijfswoning gegeven: ‘een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) een persoon of personen, wier huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein noodzakelijk is; Met andere woorden; je hebt een bedrijf en daarbij behoort een (bedrijfs)woning. Het gebruik van de woning als zelfstandige woning (dus geen relatie met het bedrijf op dat perceel) is in strijd met het bestemmingsplan. De woning voldoet thans
dan ook niet aan de bestemmingsplan vereisten.

Bijzonderheden
Verkoper beschikt niet over een energielabel of een daaraan gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen en zal daar ook voorafgaand aan de levering niet over beschikken. Koper aanvaardt dit gegeven en maakt geen aanspraak op verstrekking van één van voornoemde documenten. Koper dient zichzelf ervan te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

Disclaimer
Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. is door de “Executant” aangesteld als haar exclusieve adviseur ten aanzien van de geplande (executoriale) verkoop van het onroerend goed (het “Vastgoed”). Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. is door de Executant geautoriseerd, uitsluitend in de capaciteit als adviseur van de Executant, om namens de Executant deze beknopte samenvatting (de “Samenvatting”) te verschaffen aan in aankoop van het Vastgoed geïnteresseerde partijen (de “Potentiële Kopers”) dit met als enige doelstelling om de Potentiële Kopers te assisteren in hun evaluatie van en nader onderzoek naar het Vastgoed en de Transactie. Deze Samenvatting behelst geen aanbod of uitnodiging van de Executant en/of Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. tot het aangaan van de Transactie of toezegging of aanbeveling om de Transactie tot stand te brengen. Potentiële Kopers worden beschouwd als professionele investeerders die geacht worden voldoende expertise en ervaring te hebben om de verschillende aspecten en risico’s van de Transactie te overzien en die waar nodig eigen adviseurs zullen inschakelen. Elke Potentiële Koper wordt aangeraden om onafhankelijk juridisch, financieel, fiscaal of ander noodzakelijk advies in te winnen. Alle kosten die Potentieel Kopers maken in verband met de onderzoek en evaluatie van de Transactie zijn voor rekening en risico van die Potentiële Kopers, tenzij anders overeengekomen.
De Samenvatting is opgesteld om Potentiële Kopers te informeren. De Samenvatting is geen compleet overzicht of opsomming van alle informatie die Potentiële Kopers willen hebben of nodig hebben om te beslissen of zij willen bieden op het Vastgoed. De Executant Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. en hun respectievelijke dochtermaatschappijen, de aan hen gelieerde ondernemingen, medewerkers en agenten sluiten expliciet enige aansprakelijkheid uit die wellicht zou kunnen voortkomen uit deze Samenvatting of enige andere in het kader van de Transactie verstrekte informatie (de “Informatie”) en eventuele fouten op omissies hierin. Specifiek wordt er door de Executant en/of Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. geen verklaring of garantie gegeven inzake de haalbaarheid of redelijkheid van enige in de Informatie opgenomen projectie, targets, schatting, vooruitzichten of financiële gegevens. Elke Potentiële Koper zal onafhankelijk het Vastgoed, de Transactie en de Informatie moeten onderzoeken en evalueren. Noch de Executant, noch Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. hebben een verplichting om additionele informatie te verstrekken, de Samenvatting en/of Informatie aan te passen of bij te werken of enige onjuistheden aan te geven of aan te passen die op enig moment mogen blijken.

Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. treedt met betrekking tot de Transactie op als exclusief adviseur van de Executant en zal derhalve andere partijen (onafhankelijk van of zij wel of niet de Samenvatting en/of Informatie hebben ontvangen) niet beschouwen als cliënt of opdrachtgever in relatie tot de Transactie.

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Aangeboden sinds
23 mei 2023
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg
Soort woonhuis
Eengezinswoning, vrijstaande woning
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1998
Soort dak
Pannen
Ligging
Landelijk gelegen

Oppervlakten en inhoud

Wonen
201 m²
Perceel
1.085 m²
Inhoud
400 m³

Indeling

Aantal kamers
6 kamers (5 slaapkamers)
Aantal badkamers
1 badkamer
Badkamervoorzieningen
Douche, ligbad, toilet, wastafel
Aantal woonlagen
3
Voorzieningen
Windmolen

Kadastrale gegevens

Perceelnaam
Dronrijp e 129
Oppervlakte
1085 m²
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Perceel
DRP00-e-129

Buitenruimte

Tuin
Tuin rondom

Garage

Capaciteit
1 auto
Voorzieningen
Elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid
Op eigen terrein
Bekijk alle kenmerken
Harnzertrekwei 3
Dronryp
Veiling