Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V.
Vorige | Volgende
veiling

Steigerschuit 2 Breskens

Veiling

Neem contact met ons op

020-5893010

info@khmakelaardij.nl

Omschrijving

Online executieveiling 21 september 2021 vanaf 11:00 uur Registergoed een perceel bouwgrond met daarop een woning in aanbouw, plaatselijk bekend Steigerschuit 2 te 4511 HX Breskens, kadastraal bekend gemeente Oostburg, sectie EB nummer 3001, ter grootte van 505 m². Inleiding Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op 21 september 2021 vanaf 11:00 uur, online veiling via bva-auction.com,...

Kenmerken

Soort woning
Bouwgrond
Bouwtype
N.v.t.
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
in overleg
Ligging
In woonwijk, aan rustige weg

Omschrijving

Online executieveiling 21 september 2021 vanaf 11:00 uur

Registergoed
een perceel bouwgrond met daarop een woning in aanbouw, plaatselijk bekend Steigerschuit 2 te 4511 HX Breskens, kadastraal bekend gemeente Oostburg, sectie EB nummer 3001, ter grootte van 505 m².

Inleiding
Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op 21 september 2021 vanaf 11:00 uur, online veiling via bva-auction.com, ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan C’M’S’ Derks Star Busmann N.V.

Aanvang veiling
Check veilingnotaris.nl of bva-auctions.com voor de aanvangstijd van de veiling. Het tijdstip kan tussentijds wijzigen.

Bezichtiging
Er zijn geen mogelijkheden de woning te bezichtigen.

Gebruik
Ten tijde van de inspectie heeft de directie-makelaar het perceel kunnen opnemen. De directie-makelaar heeft kunnen constateren of het object ten tijde van de inspectie in aanbouw is en dat het bijgebouw in gebruik is als verblijfsruimte door de eigenaar, dan wel door derde(n).

Locatie
Het object is gelegen in de kunstplaats Breskens op koste afstand van het Noordzeestrand en het centrum. De voorzieningen zijn op dorpsniveau aanwezig, waaronder winkels, Horeca en overige detailhandel.

Bereikbaarheid
Breskens heeft een busverbinding naar naburige dorpskernen en een veerdienst tussen Breskens en Vlissingen, waardoor het NS-Station van Vlissingen goed bereikbaar is.

Indeling
Het betreft een bouwperceel met een fundering waarop enige wanden zijn opgetrokken. Achter op het perceel staat een bijgebouw alwaar naar mening van de directie-makelaar wordt gewoond.
Het bijgebouw bestaat uit een woongedeelte, een slaapkamer, een open keuken, een badkamer en een afzonderlijke toiletruimte. Achter het bijgebouw ligt een terras, die niet tot het te veilen perceel behoort.

Woonoppervlakte
Volgens de registratie van de BAG-Viewer wordt er een woonoppervlakte gemeld van 197 m².

Inhoud
Onbekend
Voorzieningen
Op het bouwperceel zijn momenteel nog geen voorzieningen aangetroffen, met uitzondering van het bijgebouw.

Bouwjaar
Circa 2017 (bron: BAG-viewer).

Bouwaard
Een betonnen begane grondvloer met ingestorte af- en aanvoeren.
Het bijgebouw bestaat uit houten wanden, kunststof kozijnen voorzien van dubbele beglazing en een plat dak voorzien van bitumen.

Milieu
Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien.

Ondergrondse tank(s)
Voor zover aan verkoper bekend is zijn in het object geen ondergrondse tank(s) voor het opslaan van milieuonvriendelijke (vloei)stoffen aanwezig.

Bestemming
Het object heeft de bestemming wonen-2. De voor 'Wonen-2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen met aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten;
b. ter plaatse van de aanduiding 'recreatiewoning': tevens voor gebruik als recreatiewoning;
c. ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarde': tevens voor het behoud van de aanwezige cultuurhistorische waarden van de aanwezige bunker;
d. ter plaatse van de aanduiding 'praktijkruimte': tevens voor een praktijkruimte;
e. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals erven, tuinen, toegangs- en achterpaden, parkeervoorzieningen.

Aanvang veiling
Check veilingnotaris.nl of bva-auctions.com voor de aanvangstijd van de veiling. Het tijdstip kan tussentijds wijzigen.

Bijzonderheden
Verkoper beschikt niet over een energielabel of een daaraan gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen en zal daar ook voorafgaand aan de levering niet over beschikken. Koper aanvaardt dit gegeven en maakt geen aanspraak op verstrekking van één van voornoemde documenten. Koper dient zichzelf ervan te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

Het bijgebouw is grensoverschrijdend gebouwd op de percelen kadastraal bekend gemeente Oostburg, sectie EB nummers 3001 en 3078. Het grootste gedeelte van het bijgebouw staat op de grond kadastraal bekend gemeente Oostburg, sectie EB nummer 3078.

Veiling
Openbare veiling executoriale verkoping, ex art. 3:268 BW
De openbare veiling vindt plaats op 21 september 2021 vanaf 11:00 uur, online (bij inzet en afslag) via bva-auctions.com, ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan C’M’S’ Derks Star Busmann N.V.
Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (de "AVVE"), opgenomen in een notariële akte op vijf december tweeduizend zestien verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op vijf december tweeduizend zestien in register Hypotheken 4, deel 69567 nummer 129 en de bijzondere veilingvoorwaarden, welke (concept) voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris en gepubliceerd worden op: bva-auctions.com en veilingnotaris.nl

Onderhandse bod
Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het geveilde uitbrengen. De bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare veiling (uiterlijk 6 september 2021 om 23:59 uur), schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de veilingnotaris te worden gericht C’M’S’ Derks Star Busmann N.V. t.a.v. de heer T. Bos, Parnassusweg 737 te 1077 DG Amsterdam, of per email: ton.bos@cms-dsb.com
Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen, te vinden op veilingnotaris.nl en op bva-auctions.com.
Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

Inzetpremie
De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de koopsom en wordt in rekening gebracht bij de verkoper en komt ten laste van de opbrengst.
Gunning De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te
gunnen en zal zich hierover uiterlijk op de zesde werkdag na de afslag voor 17:00 uur uitspreken.

Veilingkosten
De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op bva-auctions.com en veilingnotaris.nl

Overdrachtsbelasting
Voor zover bekend is de eigenaar geen ondernemer als bedoeld in artikel 7 belasting van de Wet op de omzetbelasting 1968 en is ter zake de verkrijging van het Registergoed 8% overdrachtsbelasting, geen omzetbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting komt volledig voor rekening en risico van Koper. Indien en voor zover ter zake van de verkrijging van het Registergoed de Koper zich op het standpunt stelt dat het verlaagde tarief van 2% als bedoeld in artikel 14 lid 2 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer van toepassing is en/of Koper een beroep wenst te doen op een vrijstelling van overdrachtsbelasting ingevolge het bepaalde in artikel 15 lid 1 onderdeel p van de Wet op belastingen van rechtsverkeer, dient Koper terstond na gunning, doch uiterlijk voorafgaand aan de betaling van de koopsom, een verklaring aan de Veilinghouder te verstrekken waaruit het voorgenomen gebruik van de woning blijkt en – indien en voor zover van toepassing – dat aan de voorwaarden voor de toepassing van vorenbedoelde vrijstelling wordt voldaan

Garanties
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft. De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is" principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt.

Disclaimer
Onder andere de door ons opgegeven maten zoals woonoppervlakte en inhoud zijn indicatief en niet conform de NEN2580 opgemeten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid over de juistheid van de indelingen en afmetingen. Alle door ons verstrekte gegevens zijn met zorg samengesteld en grotendeels gebaseerd op door derden verstrekte gegevens. Te zake de juistheid hiervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

Kenmerken

Overdracht

Status
Beschikbaar
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Bouwtype
N.v.t.

Oppervlakten en inhoud

Perceeloppervlakte
505 m²

Indeling

Energie

Kadastrale gegevens

Gemeente
Oostburg
Sectie
EB
Perceel
3001
Oppervlakte
505 m²
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Ligging
In woonwijk, aan rustige weg

Foto's

Kaart Steigerschuit 2 Breskens

naar Steigerschuit 2 Breskens
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand