Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V.
Vorige | Volgende
veiling

Provincialeweg 5 B- 83 Oudkarspel

Veiling

Neem contact met ons op

020-5893010

info@khmakelaardij.nl

Omschrijving

Online executieveiling op 9 maart 2021 vanaf 14:00 uur Registergoed Het appartementsrecht, recht gevende op het uitsluitend gebruik van een stacaravanplaats, gelegen op Park “De Oude Boomgaard” aan de Provincialeweg te Oudkarspel, kavelnummer 83, kadastraal bekend gemeente Langedijk, sectie H, nummer 396, appartement index 169, uitmakende een 1/122e aandeel in het appartementsrecht, rechtgevende op...

Kenmerken

Soort woning
Standplaats
Bouwtype
Bestaande bouw
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
in overleg

Omschrijving

Online executieveiling op 9 maart 2021 vanaf 14:00 uur

Registergoed
Het appartementsrecht, recht gevende op het uitsluitend gebruik van een stacaravanplaats, gelegen op Park “De Oude Boomgaard” aan de Provincialeweg te Oudkarspel, kavelnummer 83, kadastraal bekend gemeente Langedijk, sectie H, nummer 396, appartement index 169, uitmakende een 1/122e aandeel in het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van 121 staanplaatsen op gemelde camping, kadastraal bekend gemeente Langedijk, sectie H, nummer 396, appartement index 1, welke laatstgemelde appartementsrecht uitmaakt een 121/208e aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een camping, genaamd “De Oude Boomgaard”, omvattende een horecaruimte, sanitair gebouw, zwembad, verdere opstallen, ondergrond, erf, kampeerterrein, verdere aanhorigheden en cultuurgrond, staande en gelegen nabij de Provinciale weg 5-a en 6, 1724 PG Oudkarspel, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Langedijk sectie H, nummers:
- 30 groot 17.780 m²
- 31 groot 6.370 m²
- 32 groot 9.630 m²
- 53 groot 11.968 m²
- 350 groot 2.140 m²
- 352 groot 2.435 m²
- 367 groot 4.750 m²
- 369 groot 4.140 m²
- 385 groot 380 m²
- 386 groot 260 m²
- 81 groot 9.045 m²

Inleiding
Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op 9 maart 2021 vanaf 14:00 uur, online veiling via nationalevastgoedveiling.nl, ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan C’M’S’ Derks Star Busmann N.V.

Aanvang veiling
Check veilingnotaris.nl of nationalevastgoedveiling.nl voor de aanvangstijd van de veiling. Het tijdstip kan tussentijds wijzigen.

Locatie
Het registergoed is gelegen op het recreatiepark “De Oude Boomgaard’. Het park ligt dichtbij het recreatiegebied “Geestmerambacht, zee en bossen. Het natuurgebied “Het Waardje” bevindt zich eveneens in de nabij omgeving. Het (afgesloten) park beschikt over voorzieningen zoals zwembad, speeltuin en viswater.

Bereikbaarheid
Het registergoed ligt nabij lokale uitvalswegen.

Vereniging van Eigenaars
De administratie van de Vereniging van Eigenaars Camping De Oude Boomgaard wordt gevoerd door Smart VvE Beheer te Broek op Langedijk.
Volgens opgave van de administrateur bedragen de maandelijkse parkbijdragen voor het jaar 2021 € 93,50.
De achterstallige servicekosten zijn voor het afgelopen en lopende boekjaar voor rekening van de koper en bedragen tot en met januari 2021 € 1.215,50.
Het aandeel in het reservefonds voor genoemde appartementsrechten bedraagt per 19 januari 2021 € 1.156,86.
Bij de overdracht van het appartement worden toetredingskosten tot de VvE in rekening gebracht. Deze kosten zijn € 100,00 en worden eveneens bij koper in rekening gebracht.

Milieu
Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien.

Ondergrondse tank
Voor zover aan verkoper bekend is zijn in het object geen ondergrondse tank(s) voor het opslaan van milieuonvriendelijke (vloei)stoffen aanwezig.

Bestemming
Het object heeft de bestemming recreëren en mag derhalve niet permanent bewoond worden.

Aanvang veiling
Check veilingnotaris.nl of nationalevastgoedveiling.nl voor de aanvangstijd van de veiling. Het tijdstip kan tussentijds wijzigen.

Bijzonderheden
Verkoper beschikt niet over een energielabel of een daaraan gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen en zal daar ook voorafgaand aan de levering niet over beschikken. Koper aanvaardt dit gegeven en maakt geen aanspraak op verstrekking van één van voornoemde documenten. Koper dient zichzelf ervan te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

Onderhandse bod
Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het geveilde uitbrengen. De bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare veiling (uiterlijk 22 februari 2021 om 23:59 uur), schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de veilingnotaris te worden gericht C’M’S’ Derks Star Busmann N.V. t.a.v. mevrouw B. de Groot, Parnassusweg 737 te 1077 DG Amsterdam, of per email: bianca.degroot@cms-dsb.com
Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen, te vinden op veilingnotaris.nl en op nationalevastgoedveiling.nl.
Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

Inzetpremie
De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de koopsom en wordt in rekening gebracht bij de verkoper en komt ten laste van de opbrengst.

Gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich hierover uiterlijk op de zesde werkdag na de afslag voor 17:00 uur uitspreken.

Veilingkosten
De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op nationalevastgoedveiling.nl en veilingnotaris.nl

Overdrachtsbelasting
Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

Garanties
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft. De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is" principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt.

Disclaimer
Onder andere de door ons opgegeven maten zoals woonoppervlakte en inhoud zijn indicatief en niet conform de NEN2580 opgemeten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid over de juistheid van de indelingen en afmetingen. Alle door ons verstrekte gegevens zijn met zorg samengesteld en grotendeels gebaseerd op door derden verstrekte gegevens. Te zake de juistheid hiervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Kenmerken

Overdracht

Status
Beschikbaar
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Soort woning
Standplaats
Bouwtype
Bestaande bouw

Oppervlakten en inhoud

Indeling

Energie

Kadastrale gegevens

Gemeente
Langedijk
Sectie
H
Indexnummer
169
Perceel
396
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Foto's

Kaart Provincialeweg 5 B- 83 Oudkarspel

naar Provincialeweg 5 B- 83 Oudkarspel
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand