Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V.
Vorige | Volgende
veiling

De Koumen 54 Hoensbroek

Veiling

Neem contact met ons op

020-5893010

info@khmakelaardij.nl

Omschrijving

Registergoed
de bedrijfswoning met ondergrond en tuin, plaatselijk bekend De Koumen 54 te 6433 KD Hoensbroek, kadastraal bekend gemeente Heerlen, sectie U nummers 1356 en 1355, ter grootte van tweehonderd en vierenvijftig vierkante meter (254 m2) respectievelijk zes vierkante meter (6 m²) (het "Registergoed"),
daaronder begrepen de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.
Het Registergoed kadastraal bekend gemeente Heerlen, sectie U nummer 1356 is gedeeltelijk belast met Opstalrecht Nutsvoorzieningen, ten behoeve van Enexis Netbeheer B.V., gevestigd te ‘s Hertogenbosch, kantoorhoudende Magistratenlaan 116 te 5223 MN ‘s Hertogenbosch, welk recht werd gevestigd door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Roermond) op veertien mei tweeduizend twee in register Hypotheken 4, deel 13167 nummer 21 van een afschrift van een akte tot vestiging zakelijk recht, op dertien mei tweeduizend twee verleden voor mr. J.M. Ruyters, destijds notaris te Maastricht.
Het Registergoed kadastraal bekend gemeente Heerlen, sectie U nummer 1355 is belast met recht van opstal, ten behoeve van Enexis Netbeheer B.V., gevestigd te ‘s Hertogenbosch, kantoorhoudende Magistratenlaan 116 te 5223 MN ‘s Hertogenbosch, welk recht werd gevestigd door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Roermond) op veertien mei tweeduizend twee in register Hypotheken 4, deel 13167 nummer 21 van een afschrift van een akte tot vestiging zakelijk recht, op dertien mei tweeduizend twee verleden voor genoemde notaris Ruyters.

Inleiding
Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op 31 mei 2022 vanaf 12:00 uur, online veiling via bva-auctions.com, ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.

Aanvang veiling
Check veilingnotaris.nl of bva-auctions.com voor de aanvangstijd van de veiling. Het tijdstip kan tussentijds wijzigen.

Bezichtiging
Er zijn geen mogelijkheden de woning te bezichtigen.

Contact
Voor aanvullende informatie kunt u terecht op bva-auctions.com of neemt u contact op met:
Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V.
020 - 589 3010
info@khmakelaardij.nl
Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.
Dit dossier is in behandeling bij:
De heer T. Bos
085-0810892
tbos@herschut.nl

Gebruik
Ten tijde van de inspectie heeft de directie-makelaar de woning niet kunnen betreden. De directie-makelaar heeft niet kunnen constateren of het object ten tijde van de inspectie door de eigenaar in gebruik is, dan wel dat de woning door derde wordt bewoond.

Locatie
Binnen de directe omgeving zijn maar een beperkt aantal centrumvoorzieningen beschikbaar. De stadsdeelcentra van Heerlerheide en Hoensbroek zijn per auto binnen circa 5 minuten bereikbaar, terwijl het centrum van Heerlen binnen circa 10 minuten toegankelijk is. Dit centrum voorziet in een breed scala aan voorzieningen.

Bereikbaarheid
Diverse busverbindingen stoppen binnen een straal van circa 500 m met het NS-station van Hoensbroek op circa 15 minuten loopafstand gelegen is. De bereikbaarheid middels het openbaar vervoer is daarmee voldoende. De woning is per (vracht)wagen goed bereikbaar. De Ringweg Parkstad is binnen circa 3 minuten toegankelijk.

Indeling
De directie-makelaar heeft de woning niet van binnen kunnen inspecteren. Het betreft hier een vermoedelijke indeling.

Begane grond:
Entree, hal, meterkast, toilet, woonkamer, open keuken, portaal, 2 slaapkamers, badkamer en wasruimte.

Verdieping:
Werkruimte, CV- en opslagruimte bereikbaar middels vaste trap.

Woonoppervlakte
Circa 140 m² (bron: BAG-viewer).

Voorzieningen
In de woning zijn vermoedelijk voorzieningen aanwezig.

Bouwjaar
Circa 1980 (bron: BAG-viewer).

Bouwaard
Voor- en achtergevel zijn metselwerk. Het dak is gedekt met pannen. De kunststof kozijnen zijn voorzien van dubbel glas.

Milieu
Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien.

Ondergrondse tank
Voor zover aan verkoper bekend is zijn in het object geen ondergrondse tank(s) voor het opslaan van milieuonvriendelijke (vloei)stoffen aanwezig.

Bestemming
Conform het vigerende bestemmingsplan “Bedrijventerrein Hoensbroek-Zuid”, welk bestemmingsplan onherroepelijk is geworden op 2 september 2005, is de bestemming van de onderhavige percelen “Bedrijf”.
Conform de bijbehorende plankaart staat op de percelen een aanduiding “Bw” hetgeen inhoud: bedrijfswoning.

Veiling
Openbare veiling executoriale verkoping, ex art. 3:268 BW
De openbare veiling vindt plaats op 31 mei 2022 vanaf 12:00 uur, online (bij opbod en afslag) via bva-auctions.com, ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.
Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (de "AVVE"), opgenomen in een notariële akte op vijf december tweeduizend zestien verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op vijf december tweeduizend zestien in register Hypotheken 4, deel 69567 nummer 129 en de bijzondere veilingvoorwaarden, welke (concept) voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris en gepubliceerd worden op: bva-auctions.com en veilingnotaris.nl

Onderhandse bod
Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het geveilde uitbrengen. De bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare veiling (uiterlijk 16 mei 2022 om 23:59 uur), schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de veiling notaris te worden Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. t.a.v. de heer T. Bos, Jozef Israëlskade 46, 1072 SB Amsterdam, of per email: tbos@herschut.nl.
Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen, te vinden op veilingnotaris.nl en op bva-auctions.com.
Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

Inzetpremie
De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de koopsom en wordt in rekening gebracht bij de verkoper en komt ten laste van de opbrengst.

Gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich hierover uiterlijk op de zesde werkdag na de afslag voor 17:00 uur uitspreken.

Veilingkosten
De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op bva-auctions.com en veilingnotaris.nl

Overdrachtsbelasting
Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

Garanties
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij ter zake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft. De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is" principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt.


Bijzonderheden
Verkoper beschikt niet over een energielabel of een daaraan gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen en zal daar ook voorafgaand aan de levering niet over beschikken. Koper aanvaardt dit gegeven en maakt geen aanspraak op verstrekking van één van voornoemde documenten. Koper dient zichzelf ervan te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

Disclaimer
Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. is door de “Executant” aangesteld als haar exclusieve adviseur ten aanzien van de geplande (executoriale) verkoop van het onroerend goed (het “Vastgoed”). Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. is door de Executant geautoriseerd, uitsluitend in de capaciteit als adviseur van de Executant, om namens de Executant deze beknopte samenvatting (de “Samenvatting”) te verschaffen aan in aankoop van het Vastgoed geïnteresseerde partijen (de “Potentiële Kopers”) dit met als enige doelstelling om de Potentiële Kopers te assisteren in hun evaluatie van en nader onderzoek naar het Vastgoed en de Transactie. Deze Samenvatting behelst geen aanbod of uitnodiging van de Executant en/of Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. tot het aangaan van de Transactie of toezegging of aanbeveling om de Transactie tot stand te brengen. Potentiële Kopers worden beschouwd als professionele investeerders die geacht worden voldoende expertise en ervaring te hebben om de verschillende aspecten en risico’s van de Transactie te overzien en die waar nodig eigen adviseurs zullen inschakelen. Elke Potentiële Koper wordt aangeraden om onafhankelijk juridisch, financieel, fiscaal of ander noodzakelijk advies in te winnen. Alle kosten die Potentieel Kopers maken in verband met de onderzoek en evaluatie van de Transactie zijn voor rekening en risico van die Potentiële Kopers, tenzij anders overeengekomen.
De Samenvatting is opgesteld om Potentiële Kopers te informeren. De Samenvatting is geen compleet overzicht of opsomming van alle informatie die Potentiële Kopers willen hebben of nodig hebben om te beslissen of zij willen bieden op het Vastgoed. De Executant Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. en hun respectievelijke dochtermaatschappijen, de aan hen gelieerde ondernemingen, medewerkers en agenten sluiten expliciet enige aansprakelijkheid uit die wellicht zou kunnen voortkomen uit deze Samenvatting of enige andere in het kader van de Transactie verstrekte informatie (de “Informatie”) en eventuele fouten op omissies hierin. Specifiek wordt er door de Executant en/of Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. geen verklaring of garantie gegeven inzake de haalbaarheid of redelijkheid van enige in de Informatie opgenomen projectie, targets, schatting, vooruitzichten of financiële gegevens. Elke Potentiële Koper zal onafhankelijk het Vastgoed, de Transactie en de Informatie moeten onderzoeken en evalueren. Noch de Executant, noch Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. hebben een verplichting om additionele informatie te verstrekken, de Samenvatting en/of Informatie aan te passen of bij te werken of enige onjuistheden aan te geven of aan te passen die op enig moment mogen blijken.

Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. treedt met betrekking tot de Transactie op als exclusief adviseur van de Executant en zal derhalve andere partijen (onafhankelijk van of zij wel of niet de Samenvatting en/of Informatie hebben ontvangen) niet beschouwen als cliënt of opdrachtgever in relatie tot de Transactie.

Kenmerken

Overdracht

Aanvaarding
in overleg

Bouw

Soort woning
woonboerderij
Type woning
vrijstaande woning
Soort bouw
bestaande bouw
Bouwjaar
1980
In aanbouw
nee

Details

Woon kenmerk
bedrijfs of dienstwoning
Ligging
aan rustige weg
Permanente bewoning
ja
Daktype
zadeldak
Dakmateriaal
pannen

Oppervlakten en inhoud

Woonoppervlakte
140 m²
Perceel
260 m²
Inhoud
420 m³

Indeling

Aantal kamers
4
Aantal slaapkamers
3
Aantal etages
2
Keuken type
open keuken

Kadastrale gegevens

Kadastrale aanduiding
Heerlen U 1355
Oppervlakte
6 m²
Eigendomssituatie
volle eigendom

Buitenruimte

Tuintype(n)
tuin rondom
Hoofdtuin type
tuin rondom
Hoofdtuin achterom
nee
Totale oppervlakte
149 m²

Garage

Garagesoorten
geen garage

Parkeergelegenheid

Faciliteit
op eigen terrein, openbaar parkeren

Schuur/berging

Aantal
1
Soort
inpandig

Omschrijving

Registergoed
de bedrijfswoning met ondergrond en tuin, plaatselijk bekend De Koumen 54 te 6433 KD Hoensbroek, kadastraal bekend gemeente Heerlen, sectie U nummers 1356 en 1355, ter grootte van tweehonderd en vierenvijftig vierkante meter (254 m2) respectievelijk zes vierkante meter (6 m²) (het "Registergoed"),
daaronder begrepen de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.
Het Registergoed kadastraal bekend gemeente Heerlen, sectie U nummer 1356 is gedeeltelijk belast met Opstalrecht Nutsvoorzieningen, ten behoeve van Enexis Netbeheer B.V., gevestigd te ‘s Hertogenbosch, kantoorhoudende Magistratenlaan 116 te 5223 MN ‘s Hertogenbosch, welk recht werd gevestigd door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Roermond) op veertien mei tweeduizend twee in register Hypotheken 4, deel 13167 nummer 21 van een afschrift van een akte tot vestiging zakelijk recht, op dertien mei tweeduizend twee verleden voor mr. J.M. Ruyters, destijds notaris te Maastricht.
Het Registergoed kadastraal bekend gemeente Heerlen, sectie U nummer 1355 is belast met recht van opstal, ten behoeve van Enexis Netbeheer B.V., gevestigd te ‘s Hertogenbosch, kantoorhoudende Magistratenlaan 116 te 5223 MN ‘s Hertogenbosch, welk recht werd gevestigd door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Roermond) op veertien mei tweeduizend twee in register Hypotheken 4, deel 13167 nummer 21 van een afschrift van een akte tot vestiging zakelijk recht, op dertien mei tweeduizend twee verleden voor genoemde notaris Ruyters.

Inleiding
Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op 31 mei 2022 vanaf 12:00 uur, online veiling via bva-auctions.com, ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.

Aanvang veiling
Check veilingnotaris.nl of bva-auctions.com voor de aanvangstijd van de veiling. Het tijdstip kan tussentijds wijzigen.

Bezichtiging
Er zijn geen mogelijkheden de woning te bezichtigen.

Contact
Voor aanvullende informatie kunt u terecht op bva-auctions.com of neemt u contact op met:
Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V.
020 - 589 3010
info@khmakelaardij.nl
Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.
Dit dossier is in behandeling bij:
De heer T. Bos
085-0810892
tbos@herschut.nl

Gebruik
Ten tijde van de inspectie heeft de directie-makelaar de woning niet kunnen betreden. De directie-makelaar heeft niet kunnen constateren of het object ten tijde van de inspectie door de eigenaar in gebruik is, dan wel dat de woning door derde wordt bewoond.

Locatie
Binnen de directe omgeving zijn maar een beperkt aantal centrumvoorzieningen beschikbaar. De stadsdeelcentra van Heerlerheide en Hoensbroek zijn per auto binnen circa 5 minuten bereikbaar, terwijl het centrum van Heerlen binnen circa 10 minuten toegankelijk is. Dit centrum voorziet in een breed scala aan voorzieningen.

Bereikbaarheid
Diverse busverbindingen stoppen binnen een straal van circa 500 m met het NS-station van Hoensbroek op circa 15 minuten loopafstand gelegen is. De bereikbaarheid middels het openbaar vervoer is daarmee voldoende. De woning is per (vracht)wagen goed bereikbaar. De Ringweg Parkstad is binnen circa 3 minuten toegankelijk.

Indeling
De directie-makelaar heeft de woning niet van binnen kunnen inspecteren. Het betreft hier een vermoedelijke indeling.

Begane grond:
Entree, hal, meterkast, toilet, woonkamer, open keuken, portaal, 2 slaapkamers, badkamer en wasruimte.

Verdieping:
Werkruimte, CV- en opslagruimte bereikbaar middels vaste trap.

Woonoppervlakte
Circa 140 m² (bron: BAG-viewer).

Voorzieningen
In de woning zijn vermoedelijk voorzieningen aanwezig.

Bouwjaar
Circa 1980 (bron: BAG-viewer).

Bouwaard
Voor- en achtergevel zijn metselwerk. Het dak is gedekt met pannen. De kunststof kozijnen zijn voorzien van dubbel glas.

Milieu
Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien.

Ondergrondse tank
Voor zover aan verkoper bekend is zijn in het object geen ondergrondse tank(s) voor het opslaan van milieuonvriendelijke (vloei)stoffen aanwezig.

Bestemming
Conform het vigerende bestemmingsplan “Bedrijventerrein Hoensbroek-Zuid”, welk bestemmingsplan onherroepelijk is geworden op 2 september 2005, is de bestemming van de onderhavige percelen “Bedrijf”.
Conform de bijbehorende plankaart staat op de percelen een aanduiding “Bw” hetgeen inhoud: bedrijfswoning.

Veiling
Openbare veiling executoriale verkoping, ex art. 3:268 BW
De openbare veiling vindt plaats op 31 mei 2022 vanaf 12:00 uur, online (bij opbod en afslag) via bva-auctions.com, ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.
Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (de "AVVE"), opgenomen in een notariële akte op vijf december tweeduizend zestien verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op vijf december tweeduizend zestien in register Hypotheken 4, deel 69567 nummer 129 en de bijzondere veilingvoorwaarden, welke (concept) voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris en gepubliceerd worden op: bva-auctions.com en veilingnotaris.nl

Onderhandse bod
Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het geveilde uitbrengen. De bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare veiling (uiterlijk 16 mei 2022 om 23:59 uur), schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de veiling notaris te worden Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. t.a.v. de heer T. Bos, Jozef Israëlskade 46, 1072 SB Amsterdam, of per email: tbos@herschut.nl.
Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen, te vinden op veilingnotaris.nl en op bva-auctions.com.
Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

Inzetpremie
De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de koopsom en wordt in rekening gebracht bij de verkoper en komt ten laste van de opbrengst.

Gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich hierover uiterlijk op de zesde werkdag na de afslag voor 17:00 uur uitspreken.

Veilingkosten
De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op bva-auctions.com en veilingnotaris.nl

Overdrachtsbelasting
Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

Garanties
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij ter zake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft. De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is" principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt.


Bijzonderheden
Verkoper beschikt niet over een energielabel of een daaraan gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen en zal daar ook voorafgaand aan de levering niet over beschikken. Koper aanvaardt dit gegeven en maakt geen aanspraak op verstrekking van één van voornoemde documenten. Koper dient zichzelf ervan te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

Disclaimer
Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. is door de “Executant” aangesteld als haar exclusieve adviseur ten aanzien van de geplande (executoriale) verkoop van het onroerend goed (het “Vastgoed”). Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. is door de Executant geautoriseerd, uitsluitend in de capaciteit als adviseur van de Executant, om namens de Executant deze beknopte samenvatting (de “Samenvatting”) te verschaffen aan in aankoop van het Vastgoed geïnteresseerde partijen (de “Potentiële Kopers”) dit met als enige doelstelling om de Potentiële Kopers te assisteren in hun evaluatie van en nader onderzoek naar het Vastgoed en de Transactie. Deze Samenvatting behelst geen aanbod of uitnodiging van de Executant en/of Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. tot het aangaan van de Transactie of toezegging of aanbeveling om de Transactie tot stand te brengen. Potentiële Kopers worden beschouwd als professionele investeerders die geacht worden voldoende expertise en ervaring te hebben om de verschillende aspecten en risico’s van de Transactie te overzien en die waar nodig eigen adviseurs zullen inschakelen. Elke Potentiële Koper wordt aangeraden om onafhankelijk juridisch, financieel, fiscaal of ander noodzakelijk advies in te winnen. Alle kosten die Potentieel Kopers maken in verband met de onderzoek en evaluatie van de Transactie zijn voor rekening en risico van die Potentiële Kopers, tenzij anders overeengekomen.
De Samenvatting is opgesteld om Potentiële Kopers te informeren. De Samenvatting is geen compleet overzicht of opsomming van alle informatie die Potentiële Kopers willen hebben of nodig hebben om te beslissen of zij willen bieden op het Vastgoed. De Executant Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. en hun respectievelijke dochtermaatschappijen, de aan hen gelieerde ondernemingen, medewerkers en agenten sluiten expliciet enige aansprakelijkheid uit die wellicht zou kunnen voortkomen uit deze Samenvatting of enige andere in het kader van de Transactie verstrekte informatie (de “Informatie”) en eventuele fouten op omissies hierin. Specifiek wordt er door de Executant en/of Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. geen verklaring of garantie gegeven inzake de haalbaarheid of redelijkheid van enige in de Informatie opgenomen projectie, targets, schatting, vooruitzichten of financiële gegevens. Elke Potentiële Koper zal onafhankelijk het Vastgoed, de Transactie en de Informatie moeten onderzoeken en evalueren. Noch de Executant, noch Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. hebben een verplichting om additionele informatie te verstrekken, de Samenvatting en/of Informatie aan te passen of bij te werken of enige onjuistheden aan te geven of aan te passen die op enig moment mogen blijken.

Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. treedt met betrekking tot de Transactie op als exclusief adviseur van de Executant en zal derhalve andere partijen (onafhankelijk van of zij wel of niet de Samenvatting en/of Informatie hebben ontvangen) niet beschouwen als cliënt of opdrachtgever in relatie tot de Transactie.

Kenmerken

Overdracht

Aanvaarding
in overleg

Bouw

Soort woning
woonboerderij
Type woning
vrijstaande woning
Soort bouw
bestaande bouw
Bouwjaar
1980
In aanbouw
nee

Details

Woon kenmerk
bedrijfs of dienstwoning
Ligging
aan rustige weg
Permanente bewoning
ja
Daktype
zadeldak
Dakmateriaal
pannen

Oppervlakten en inhoud

Woonoppervlakte
140 m²
Perceel
260 m²
Inhoud
420 m³

Indeling

Aantal kamers
4
Aantal slaapkamers
3
Aantal etages
2
Keuken type
open keuken

Kadastrale gegevens

Kadastrale aanduiding
Heerlen U 1355
Oppervlakte
6 m²
Eigendomssituatie
volle eigendom

Buitenruimte

Tuintype(n)
tuin rondom
Hoofdtuin type
tuin rondom
Hoofdtuin achterom
nee
Totale oppervlakte
149 m²

Garage

Garagesoorten
geen garage

Parkeergelegenheid

Faciliteit
op eigen terrein, openbaar parkeren

Schuur/berging

Aantal
1
Soort
inpandig

Foto's

Kaart De Koumen 54 Hoensbroek

naar De Koumen 54 Hoensbroek
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand